Nazım Türleri

Nazım Türleri

Nazım Türleri, Nazım edebiyatta dizmek sıralamak anlamına gelir. Nazım sözün ölçülü ve ahenkli olarak söylenmesi veya yazılması ve sözlerin genel ismidir. Bu yüzden şiir ve Nazım arasında farklar vardır. Her nazım şiir olmayabilir. Fakat her şiir bir nazımdır. Nazımın şiir olabilmesi için sanat endişesi ile kaleme alınmış olması ve söyleyiş olarak orjinalliğine ve güzelliğe dikkat edilmesi gerekir. Nazım eserlerini manzum veya manzume eser ismi verilir. Türk edebiyatında nazım şekilleri halk ve divan edebiyatı nazım şekilleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Halk Edebiyatı nazım türleri:

Koçaklama: Savaşlardan yiğitleri ve yiğitliği öven şiirlere koçaklama denir güzelleme güzel ve güzellikleri tabiatın şiirlere denir.

Ağıt: Ölen kişilerin ardından söylenen şiirlere duygu ve üzüntülerini dile getiren şiirlere ne denir.

Muamma: Eşya ve şahıs isimleri ile ilgili bilmece mahiyetinde olan şiirlerdir

Ninni: Annelerin çocukları uyutmak uyutmak için söylenir

Divan Edebiyatı Nazım Türleri:

Tevhit: Allah'ın varlığını birliğini yüceliğini anlatan manzume şeklinde şiirlerdir genellikle kaside olarak yazılır.

Net: Genellikle Hz Peygamberi övmek için yazılan kaside şeklindeki yazılardır.

Methiye: 4 halife döneminde padişahlara ve Din büyüklerini övmek için yazılan manzum methiyelerdir.

Hicviye: Genellikle divan edebiyatında yergi şiirleridir. Bir kişinin kusurlarını ortaya koymak veya yermek için yazılır.

Mersiye: Ölen kişilerin özelliklerini ve iyiliklerini anlatan kaside şeklinde yazılan yazılardır. Özellikle Hz Hüseyin, padişah ve şehzadeler için yazılmıştır.

Fethiye: Şiir içinde genellikle şairin kendini övdüğü manzume nelerdir.

Sakiname: Genellikle mesnevi şeklinde yazılmış içkili meclislerin çeşitlerinden bahseden eserlerdir.

Surname: Şehzadelerin sünnet düğünleri ve sultanların evlenme törenlerini anlatan eserlerdir.

Gazavatname: Savaşlarda gösterilen kahramanlıkları zaferlerden bahseden eserlerdir Savaş gazileri ve padişahlar adına yazılır

Şehrengiz: Mesnevi şeklinde yazılan ve şehirlerin güzelliklerini ve güzelliklerini anlatan eserlere denir.

Mesnevilik: Bir çok konuda uzun olarak yazılmış hikayelerdir. Menkibe şeklinde yazılan mesnevilere Yusuf ile Züleyha, Leyla ile Mecnun

Ta'rifname: Mesnevi şeklinde yazılan ve çeşitli makamların ve vazifelerin sahipleri hususunda yazılan şiirlerdir.

Tasavvuf Edebiyatı Nazım Türleri:

İlahi: Allahu Teala'yı övmek ve ona yalvarmak için yazılan nazım şeklinde yazılan şiirlerdir. Ancak bunun bir tür olduğunu iddia edenler de vardır. Bu çeşit şiirlere mevlevilikte ayin, bektaşilikte nefes, gülşenilikte tabug, halvetilik de durak adını almıştır.

Devriye: Ruhtan varlığına bürünmüş Adem toprakla su arasında iken ben Peygamberim hadisinin işaret ettiği şiirlerdir.

Sathiye: Tasavvuf ehlinin manevi durumunu anlatan başkaları tarafından anlaşılmayan manası kapalı şiirlerdir.

Nefes: Bektaşilerin tasavvuf şeklinde yazdığı şiirlerdir. Nefes de genel olarak Hz Muhammed ve Hz Ali için örgüler vardır. Deme adı verilen ve aleviler tarafından yazılan bu şiirler bestelenerek söylenir.

Şathiye Sofiyane: İnanç biçimlerini alaylı bir dille konu eden şiir türüdür. Tasavvuf ile ilgili kavramları yorumladığı görülür. Genellikle Bektaşi şiirlerinde rastlanır. Medrese hocalarına göre de şathiyeler küfür sayılmaktadır.
Son Güncelleme : 16.09.2018 14:59:25
Nazım Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Nazım Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Nazım Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Film Türleri
Film Türleri
Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatla...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019