Sözcük Türleri

Sözcük Türleri

Sözcük türleri; türkçe dil bilgisi kurallarının temelini oluşturan konulardan bir tanesidir. Türkçe dil bilgisi yönünden oldukça farklı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle de birçok dünya dili içerisinde türkçenin öğrenilmesinin zor olduğu kabul edilmektedir. Sözcükler (kelime) cümleyi oluşturan öğelerdir. Bu öğeler bir cümle içerisinde aynı anda bulunabileceği gibi bazen de öğelerin birkaç tanesi bulunabilir. Sözcük türleri daha çok cümle içerisinde bulunan bu öğelerin yapısı, cümle içerisindeki görevi ve benzeri durumlara göre adlandırılırlar. Sözcük türleri bazen bir ad (isim) olarak kullanılabileceği gibi bazen de adı tanımlayan bir nitelik olarak cümle içerisinde karşımıza çıkabilir. Bazen de bir sözcük türü adın karşılığı olarak kullanılabilir. Sözcük türlerinin bir kısmı yalnız başlarına kullanıldığı zaman bir anlam ifade ederken bazı sözcük türleri ise tek başlarına bir anlam ifade etmezler. Bunlar ancak cümle içerisinde diğer sözcük türleri ile birlikte kullanıldıkları zaman bir mana taşırlar. Bu sözcüklere örnek olarak ve, ile, de, için, fakat, gibi kelimeleri verebiliriz.

Türkçe dil bilgisi kurallarına göre sözcük türleri nelerdir?

Sözcük türleri 8 ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar isim, sıfat, zarf, bağlaç, zamir, edat, fiil, ünlemdir.
  • Ad : Kavramların, varlıkların karşılığı olarak kullanılan sözcük türüdür. Yusuf adı bir insanın karşılığı (adı) olarak kullanılır. Yine güneş de bir isimdir ve bir gök cisminin (varlığın) adı olarak kullanılır. Sözcük türlerinden olan kendi başına cümle içerisinde bir anlam ifade eder. Bu sözcük türü iş, oluş, eylem bildirmedikleri için -mek, -mak, olumsuzluk eki olan -ma, -me eklerini ise almazlar. Ayrıca sadece varlığı tanımlar herhangi bir vasfını ortaya koymaz bu yönüyle diğre bir sözcük türü olan sıfatlardan da farklılık gösterir. Adlar cins ve özel isim olarak 2'ye ayrılır.
Cins isimler, tekil bir varlığa değil aynı türden oluşan bütün varlıkları karşılamak üzere kullanılan isimlerdir. Cins isimlerin yerine kullanıldığı varlıklar birden çoktur. Örneğin hayvan, ağaç, meyve, sebze, eşya, gibi.
Özel isimler ise benzeri olmayan varlıkları tanımlayan isimlerdir. Örneğin Mustafa, Türkiye, Ayşe, Boncuk, İslamiyet, Ankara, Amerika gibi.
Bazen bir isim cümle içerisinde cins isim anlamı taşıyacağı gibi özel isim olarak da karşımıza çıkabilir. Örneğin "Dünya uzaydan çok güzel görünüyor" cümle içerisinde Dünya ismi gök cisimlerinden bir varlığa bir varlığa işaret etmesi nedeniyle özel isimdir. Ancak "Seni görünce dünyalar benim oldu" cümlesinde dünya bir sevinç durumunu belirtmek üzere mecazi bir anlamda cins isim olarak kullanılmıştır. Cins isimler küçük harfle, özel isimler ise büyük harfle yazılırlar. İsmin 5 hali vardır. Yalın, i, e, de, lar, ler halidir.
  • Sıfat: Sıfat sözcük türlerinden isimlerin niteliklerini ortaya koyan sözcük türüdür. Cümle içerisinde tek başlarına kullanılmazlar. Genellikle isimlerden önce gelirler. Sıfatlar niteleme sıfatı, belirtme sıfatları olarak 2 ana başlık altında incelenebilir.
Niteleme sıfatları, varlıkların, isimlerin biçimsel, şekilsel ve benzeri yapısal durumlarına ilişkin özellikleri belirten sıfatlardır. Niteleme sıfatları cümle içerisinde "nasıl" sorusuna cevap olarak karşımıza çıkar. "Çok güzel bir evimiz oldu." cümlesinde bulunan ev isim iken evi niteleyen çok güzel sözcüğü bir niteleme sıfatıdır.
Belirtme sıfatları ise işaret sıfatı, sayı sıfatı, belgisiz sıfat, soru sıfatı ve adlaşmış sıfat gibi türlere ayrılır. Örneğin bu kitap kelimelerinde ki bu sözcüğü işaret sıfatı, beş kitap sözcüklerindeki beş sayı sıfatı, bazı kitaplar sözcüklerinden bazı belgisiz sıfat, hangi kitap sözcüklerindeki hangi sözcüğü soru sıfatıdır. Ayrıca "İhtiyar yavaş yürüyor" cümlesindeki ihtiyar sözcüğü sıfat iken bir adın yerine kullanılarak adlaşmış sıfata dönüşmüştür.

  • Zarf: Sıfatlar isimleri nitelerken, zarflarsa fiil sözcüğünü niteler. "Bugün çok çalıştım" cümlesinde "çok" sözcüğü çalışma eyleminden önce gelerek onu niteleyerek eylemin nasıl olduğunu belirtmiştir. Bu anlamda çok sözcüğü bir zarftır. Zarf sözcüğünü durum zarfları, zaman zarfları, yer-yön zarfları, miktar zarfları ve soru zarfları olarak bazı türlere ayırabiliriz.
  • Zamir: İsimlerin yerlerine kullanılan sözcük türleridir. Kendi içerisinde şahıs zamirleri, işaret zamirleri, soru zamirleri, belgisiz zamirler ve dönüşlülük zamirleri olarak beş guruba ayrılır.
  • Edat ( İlgeç): Yalnız başına bir manası bulunmayan fakat diğer bir sözcük ile birlikte kullanıldığında anlam ifade eden sözcüklerdir. En çok kullanılan edat türleri gibi, için, ile, kadar, sözcükleridir.
  • Bağlaçlar: Cümle ya da sözcükleri birbirlerine bağlayarak sözcükle cümleler arasında anlam ilişkisi meydana getiren sözcük türleridir. En çok kullanılan bağlaçlar ile, ve, de, da, veya ama, ancak, çünkü, yalnız, ki, hem, ye, ya olarak sayılabilir.
  • Fiil: Belli bir oluşu, durumu, eylemi anlatır. Örneğin geldim, koştu, aldı gibi. Ek fiil, birleşik fiil, fiilimsiler, bileşik zamanlı fiiller olarak çeşitlere ayrılır.
  • Ünlem: Yalnız başlarına kullanıldıklarında bile cümle anlamı taşırlar. Kullanıldıkları cümlenin baş veya sonunda yer alarak bir duygu anlamı verirler. Eyvah, ohh, yaaa gibi.
  • Soru: Ne, neden, niçin gibi sözcükleri ifade eder.
Son Güncelleme : 13.08.2018 16:18:32
Sözcük Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Sözcük Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Sözcük Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Film Türleri
Film Türleri
Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatla...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019